Regulamentul Găgăuziei

REGULAMENTUL GĂGĂUZIEI (GAGAUZ YERI)

NOI,  reprezentanţii plenipotenţiari ai poporului multinaţional al Găgăuziei,
SPRIJININDU-NE pe tradiţiile istorice ale poporului găgăuz,
MANIFESTÎND respect faţă de drepturile şi libertăţile tuturor popoarelor,
CONSIDERÎND statul de drept, pacea civică, democraţia, echitatea, drepturile şi libertăţile omului valori supreme,
FIIND CONŞTIENŢI de responsabilitatea pentru Patria noastră faţă de generaţia actuală şi cele viitoare,
REAFIRMÎND devotamentul nostru faţă de valorile general-umane, dorinţa de a trăi în pace şi bună înţelegere conform principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional,
DORIND să asigurăm bunăstare poporului Găgăuziei, adop¬tăm prezentul REGULAMENT.


Titlul  I
STATUTUL JURIDIC AL GĂGĂUZIEI
ÎN COMPONENŢA REPUBLICII  MOLDOVA
Articolul l
(1) Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă în componenţa Republicii Moldova cu statut juridic special ce exprimă autodeter¬minarea poporului găgăuz care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu Legea Republicii Moldova "Privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)" şi cu prezentul Regulament.
(2) Denumirile Găgăuzia şi Gagauz Yeri sînt echivalente.
Articolul 2
(1) Regulamentul Găgăuziei este legea ei de bază şi are putere juridică excepţională pe întreg teritoriul Găgăuziei. Dacă există neconcordanţe între prezentul Regulament şi alte acte normative ale Găgăuziei, are prioritate Regulamentul.
(2) Normele prezentului Regulament au efect direct.
(3) Autorităţile publice, persoanele cu funcţii de răspundere, cetăţenii şi asociaţiile lor sînt obligate să respecte Constituţia Republicii Moldova, prezentul Regulament şi legile Găgăuziei.
Articolul 3
(1) Unica sursă a puterii, unicul exponent al independenţei politice şi economice a Găgăuziei este poporul ei, care îşi exercită puterea atît în mod direct, cît şi prin autorităţile publice.
(2) Formele supreme de exercitare directă a puterii publice de către popor sînt referendumul şi alegerile.
Articolul 4
Nici o parte din popor, nici o organizaţie sau persoană nu au dreptul să uzurpeze puterea în Găgăuzia. Uzurparea nelegitimă a puterii este cea mai gravă crimă împotriva poporului Găgăuziei.
Articolul 5
În Găgăuzia sînt recunoscute şi garantate drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezentul Regulament, cu principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.
Articolul 6
(1) Cetăţenii care locuiesc pe teritoriul Găgăuziei au cetăţenia Re¬pub¬li¬cii Moldova.
(2)Temeiurile, modul de dobîndire şi de încetare a cetăţeniei sînt stabilite de Legea Republicii Moldova "Cu privire la cetăţenia Republicii Moldova".
Articolul 7
Statutul Găgăuziei nu poate fi schimbat fără consimţămîntul poporului ei. În cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent, poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă.
Articolul 8
(1) Teritoriul Găgăuziei este folosit şi protejat ca baza vieţii şi activităţii poporului Găgăuziei.
(2) În componenţa Găgăuziei intră localităţile în care găgăuzii constituie mai mult de 50 procente din populaţie.
(3) Localităţile unde găgăuzii constituie mai puţin de 50 procente din populaţie pot fi incluse în componenţa Găgăuziei în baza voinţei majorităţii alegătorilor, liber exprimate în cadrul referendumului local, efectuat din iniţiativa a cel puţin o treime din alegătorii localităţii respective.
(4) Includerea localităţilor prevăzute la alin.(2) şi alin.(3) ale pre¬zen¬tului articol în componenţa Găgăuziei are loc în baza rezultatelor referendumului local, efectuat în fiecare localitate în parte în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi a Găgăuziei.
(5) Pentru intrare sau ieşire din componenţa Găgăuziei trebuie să voteze cel puţin jumătate din alegătorii localităţii.
(6) Localităţile care au intrat în componenţa Găgăuziei în care găgăuzii constituie mai puţin de 50 procente din populaţie îşi păstrează dreptul de a ieşi din componenţa ei printr-un referendum local efectuat din iniţiativa a cel puţin o treime din alegători, însă nu mai devreme de un an din momentul intrării în componenţa Găgăuziei.
(7) Hotărîrea privind efectuarea şi rezultatele referendumului local asupra intrării sau ieşirii din componenţa autonomiei se adoptă de Adunarea Populară a Găgăuziei.
(8) Rezultatele referendumului local sînt confirmate de Tribunalul Găgăuziei.
(9) Teritoriul Găgăuziei se stabileşte prin efectuarea referendu¬mului local pe baza exprimării libere a voinţei majorităţii cetăţenilor ei cu drept de vot şi se consfinţeşte prin Legea Republicii Moldova "Pri¬vind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova".
Articolul 9
(1) Găgăuzia este adept al principiilor de pace şi bună veci¬nă¬tate, respectare şi apărare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova.
(2) Populaţia Găgăuziei este obligată să contribuie la dezvol¬tarea prieteniei şi colaborării cu popoarele altor ţări, să tindă spre întărirea păcii pe baza normelor de drept internaţional.
Articolul 10
Sistemul autorităţilor publice în Găgăuzia se întemeiază pe princi¬piul separării puterilor în legislativă, executivă şi judecătorească. Autorităţile legislativă, executivă şi judecătorească, în limitele împuter¬nicirilor lor, sînt independente şi funcţionează în interacţiune.
Articolul 11
(1) În Găgăuzia sînt recunoscute proprietatea publică şi propri¬etatea privată. Toate tipurile de proprietate sînt apărate şi reglementate de lege.
(2) Proprietatea privată a cetăţenilor constituie patrimoniul lor per¬sonal şi este folosită după cum ei cred de cuviinţă. Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului.
(3) În Găgăuzia cetăţenii au dreptul să posede, să folosească şi să dispună de patrimoniu atît de sine stătător, cît şi împreună cu alte persoane.
(4) Drepturile de autor şi proprietatea intelectuală ale cetăţeni¬lor pe teritoriul Găgăuziei sînt apărate de lege.
Articolul 12
(1) Toate bogăţiile subsolului, spaţiul aerian, apele şi pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice, căile de comunicaţie, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
(2) Proprietatea publică aparţine statului şi unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
(3) Terenurile de pe teritoriul Găgăuziei se pot afla în proprie¬tate publică şi privată.
(4) În Găgăuzia este protejată proprietatea organismelor interna¬ţionale, a cetăţenilor străini şi apatrizilor.
(5) În scopul ocrotirii sănătăţii oamenilor şi asigurării condiţiilor normale de viaţă, autorităţile publice ale Găgăuziei adoptă legi locale şi iau măsuri de protecţie a pămîntului, subsolului, regnului vegetal şi animal, apelor şi altor resurse naturale.
Articolul 13
Găgăuzia, fiind un custode al culturii naţionale, al patrimoniului istoric şi cultural al poporului găgăuz, garantează păstrarea şi dezvolta¬rea lor pentru generaţiile actuale şi viitoare.
Articolul 14
(l) Găgăuzia are simbolurile sale - drapel, stemă şi imn - care se folosesc paralel cu simbolurile de stat ale Republicii Moldova.
(2) Drapelul Găgăuziei reprezintă o pînză dreptunghiulară din trei fîşii colorate, aşezate orizontal în ordinea următoare de sus în jos: albastră (azurie) - 60 procente din lăţimea drapelului, albă şi roşie - cîte 20 procente din lăţimea drapelului. Pe fundalul albastru, într-un triunghi echilateral, sînt aşezate trei stele galbene (aurii) în cinci colţuri.
(3) Stema Găgăuziei reprezintă un scut heraldic avînd în cromatica albastră din partea de jos un semicerc galben (auriu) al soarelui răsare. Scutul este flancat de spice galbene (aurii) înfăşurate de drapelul Găgăuziei. Sub scut se află imaginea stilizată a frunzelor de viţă de vie şi a strugurilor. De asupra scutului, într-un triunghi echilateral, sînt aşezate trei stele galbene (aurii) în cinci colţuri.
(4) Imnul Găgăuziei se stabileşte prin lege locală.
(5) Drapelul, stema şi imnul Găgăuziei sînt simbolurile ei oficiale şi sînt apărate de lege.
Articolul 15
Centrul administrativ al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia este oraşul Comrat.
Articolul 16
(1) În Găgăuzia, limbi oficiale sînt limbile găgăuză, moldove¬nească şi rusă.
(2) Limba găgăuză funcţionează pe baza grafiei latine şi consti¬tuie baza conştiinţei naţionale a poporului găgăuz. Renaşterea, păstrarea, dezvoltarea şi lărgirea sferei de utilizare a limbii găgăuze sînt sarcinile prioritare ale autorităţilor publice ale Găgăuziei.
(3) Fiecare cetăţean care locuieşte pe teritoriul Găgăuziei este în drept să indice în actele de identitate numele, prenumele şi patronimicul ortografiate conform normelor limbii găgăuze.
(4) Găgăuzia recunoaşte şi garantează drepturi egale la păstrarea şi dezvoltarea limbilor şi culturilor tuturor naţionalităţilor care locuiesc pe teritoriul ei, creează posibilităţi pentru dezvoltarea lor liberă.

Titlul  II
DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI OBLIGAŢIILE
OMULUI ŞI CETĂŢEANULUI
Articolul 17
(1) În Găgăuzia drepturile şi libertăţile cetăţeanului sînt inalienabile şi aparţin fiecăruia de la naştere.
(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului nu trebuie să încalce drepturile şi libertăţile altor persoane, să prejudicieze binele public şi mediul.
(3) Drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului sînt inseparabile de obligaţiile lui.
Articolul 18
(1) In Găgăuzia se constituie o societate democratică. Toţi cetăţenii sînt egali în faţa legii.
(2) Egalitatea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului se garantează indiferent de sex, rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, avere, funcţie, origine socială, locul de trai, atitudinea faţă de religie, ocupaţie, convingeri politice şi de altă natură.
Articolul 19
Fiecare are dreptul la viaţă, la integritatea fizică şi psihică. Nimănui nu i se poate lua viaţa în mod arbitrar.
Articolul 20
(1) Viaţa, sănătatea, onoarea şi demnitatea personalităţii sînt apărate de lege. Nimic nu poate servi temei pentru înjosirea ei.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii, violenţei, nici altui tratament crud sau degradant.
(3) Nimeni nu poate fi supus, fără liberul consimţămînt, experienţe¬lor medicale, ştiinţifice sau de altă natură.
Articolul 21
Fiecare are dreptul la libertate şi la siguranţă personală. Reţinerea şi arestarea se efectuează numai în conformitate cu legea.
Articolul 22
(1) Fiecare are dreptul la siguranţa vieţii personale, la secretul personal şi familial, la apărarea vieţii sale şi a bunului său nume.
(2) Fiecare are dreptul la secretul corespondenţei, al convorbirilor telefonice, al comunicării prin poştă, telegraf şi mijloace electronice legale de comunicare. Limitarea acestui drept se admite numai în temeiul legii.
(3) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloa¬ce legale, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale, inclusiv pe calea adresării autorităţilor publice prin petiţii.
Articolul 23
Culegerea, păstrarea, folosirea şi difuzarea informaţiei despre viaţa personală a unui cetăţean fără consimţămîntul acestuia nu se admite. Autorităţile publice, persoanele cu funcţii de răspundere din ele sînt obli¬gate să asigure tuturor cetăţenilor posibilitatea de a lua cunoştinţă de documentele şi materialele ce vizează direct drepturile şi libertăţile lor, dacă legea nu prevede altfel.
Articolul 24
Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde în domiciliu contrar voinţei persoanelor ce locuiesc în el decît în cazurile stabilite de lege.
Articolul 25
(1) Orice persoană care se află legal pe teritoriul Găgăuziei are dreptul la libera circulaţie, la alegerea locului de reşedinţă şi de domiciliere.
(2) Cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul Găgăuziei li se asigură dreptul de a se stabili sau de a se afla în orice localitate a Republicii Moldova, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară.
Articolul 26
Cetăţenilor le este garantată libertatea gîndirii şi libertatea cuvîntu¬lui. Mijloacele de informare în masă nu sînt supuse cenzurii.
Articolul 27
Cetăţenilor le este garantată libertatea conştiinţei, cultelor şi activi¬tăţilor religioase cu condiţia respectării Constituţiei Republicii Moldova şi a prezentului Regulament.
Articolul 28
(1) Cetăţenii au drept de a vota şi dreptul de a fi aleşi.
(2) Au drept de vot cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc pe teritoriul Găgăuziei şi care au împlinit vîrsta de 18 ani, pînă în ziua alegerilor, cu excepţia persoanelor private de acest drept în modul stabilit de lege.
(3) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc pe teritoriul Găgăuziei cu drept de vot şi care întrunesc condiţiile pentru alegere prevăzute de lege.
(4) Nu au drept de vot persoanele:
1) care nu întrunesc condiţiile prevăzute la alin.(2) al prezentului articol;
2) care sînt recunoscute incapabile sau private de drepturi electorale prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
3) persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată.
(5) Nu pot fi aleşi:
1) militarii activi;
2) persoanele a căror funcţie este incompatibilă cu funcţia electivă pînă la încetarea incompatibilităţii;
3) persoanele menţionate la alin.(4) al prezentului articol.
Articolul 29
Cetăţenii se pot asocia liber în partide, în organizaţii social-politice şi obşteşti în conformitate cu legea.
Articolul 30
(1) Cetăţenii au dreptul, în conformitate cu legea, să se întrunească în mod paşnic şi fără arme, să desfăşoare adunări, mitinguri şi demonstraţii.
(2) Dreptul la grevă este recunoscut. Grevele pot fi declanşate numai în scopul apărării intereselor profesionale cu caracter economic şi social. Greva este inadmisibilă dacă ea periclitează viaţa şi sănătatea oamenilor sau tulbură funcţionarea serviciilor care asigură vitalitatea societăţii.
Articolul 31
(1) Cetăţenii au dreptul la libera utilizare a aptitudinilor pentru muncă, la alegerea genului de activitate şi a profesiei. Munca forţată este interzisă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(2) Orice persoană are dreptul la muncă în condiţii de securitate şi igienă, la retribuirea muncii fără nici un fel de discriminare, în cuantum nu mai mic decît salariul minim, precum şi la protecţie împotriva şomajului.
Articolul 32
În Găgăuzia se asigură utilizarea forţei de muncă, se realizează programe de stat de instruire şi pregătire profesională, ţinîndu-se cont de necesităţile sociale şi aptitudinile personale.
Articolul 33
(1) Familia, maternitatea, copilăria şi bătrîneţea se află sub ocroti¬rea statului, societăţii şi a autorităţilor publice ale Găgăuziei.
(2) Grija faţă de copii, educarea, instruirea şi întreţinerea lor sînt drepturi şi obligaţii egale ale părinţilor.
(3) Copiii majori capabili de muncă sînt obligaţi să aibă grijă de părinţii lor incapabili de muncă.
Articolul 34
(1) Cetăţenii au dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală.
(2) Nivelul minim al asistenţei medicale oferit de stat este gratuit.
Articolul 35
(1) Cetăţenii au dreptul la un mediu favorabil, la informaţie veridică despre starea lui şi la repararea prejudiciului adus sănătăţii sau averii lor ca urmare a contravenţiilor ecologice. Tăinuirea de către persoanele cu funcţii de răspundere a factorilor şi a circumstanţelor care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
(2) Fiecare cetăţean este obligat să păstreze mediul, să protejeze bogăţiile naturii, să aibă o atitudine umană faţă de regnul animal şi vegetal.
Articolul 36
Cetăţenilor le este garantată asigurare socială la bătrîneţe, în caz de boală, invaliditate, pierdere a întreţinătorului şi în caz de şomaj, pentru educarea copiilor şi în alte cazuri stabilite de lege.
Articolul 37
(1) Cetăţenii au dreptul la locuinţă. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de locuinţă.
(2) În Găgăuzia se creează condiţii pentru realizarea dreptului la locuinţă. Autorităţile publice elaborează şi realizează programe de susţinere a familiilor tinere, le acordă ajutor la cumpărarea  locuinţei în condiţii avantajoase.
Articolul 38
(1) Cetăţenii au dreptul la învăţămînt de stat gratuit.
(2) Cetăţenilor li se garantează dreptul la educaţie preşcolară, la învăţămînt gimnazial obligatoriu şi posibilitatea de a face studii liceale şi profesionale. Fiecare este în drept, pe bază de concurs şi în corespundere cu aptitudinile sale, să facă studii superioare.
(3) În Găgăuzia se creează sistemul învăţămîntului naţional care nu lezează drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor.
Articolul 39
Apărarea Patriei este dreptul şi datoria sfîntă a cetăţenilor. Modul de antrenare a cetăţenilor la serviciul militar sau la cel de alternativă este stabilit de legislaţia Republicii Moldova.
Articolul 40
Cetăţenii care locuiesc sau lucrează pe teritoriul Găgăuziei sînt obligaţi să contribuie, prin impozite şi taxe, în conformitate cu legea, la cheltuielile publice.
Articolul 41
Păstrarea şi ocrotirea monumentelor de istorie şi cultură ale Găgăuziei este obligaţia fiecărui cetăţean.

Titlul  III
ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE
AUTORITĂŢILOR PUBLICE ALE GĂGĂUZIEI
Capitolul  l
ADUNAREA  POPULARĂ  A  GĂGĂUZIEI
Articolul 42
Autoritatea reprezentativă şi legislativă a Găgăuziei este Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauzianin Halk Topluşu).
Articolul 43
Adunarea Populară a Găgăuziei este compusă din 35 de deputaţi aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
Articolul 44
Modul de desfăşurare a alegerilor de deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei se stabileşte de prezentul Regulament şi de legea locală.
Articolul 45
Alegerile de deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei se desfăşoară în cel mult trei luni de la expirarea mandatului Adunării Populare precedente.
Articolul 46
Adunarea Populară a Găgăuziei îşi exercită mandatul pînă la întru¬ni¬rea legală a noii componenţe.
Articolul 47
Tribunalul Găgăuziei, la propunerea Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
Articolul 48
(1) Deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei poate fi ales orice cetăţean al Republicii Moldova cu drepturi electorale care a împlinit vîrsta de 21 de ani şi la momentul efectuării alegerilor locuieşte pe teritoriul circumscripţiei electorale pe care o va reprezenta.
(2) Deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei care deţin funcţii retribuite nu pot desfăşura altă activitate retribuită, în afara celei didactice sau ştiinţifice.
(3) Deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, de regulă, îşi exercită mandatul pe bază profesională.
Articolul 49
Deputatul în Adunarea Populară a Găgăuziei pe teritoriul Găgăuziei nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Adunării Populare, după ascultarea sa.
Articolul 50
Adunarea Populară a Găgăuziei nou-aleasă se convoacă de Guvernatorul Găgăuziei în cel mult 30 de zile de la alegeri.
Articolul 51
De competenţa Adunării Populare a Găgăuziei ţin:
1) adoptarea Regulamentului Găgăuziei şi modificarea lui;
2) adoptarea legilor locale în domeniul:
a) ştiinţei, culturii, învăţămîntului;
b) gospodăriei comunale şi gospodăriei de exploatare a fondului de locuinţe, urbanisticii;
c) ocrotirii sănătăţii, culturii fizice şi sportului;
d) activităţii bugetar-financiare şi fiscale locale;
e) economiei şi ecologiei;
f) relaţiilor de muncă şi asistenţei sociale;
3) interpretarea legilor locale;
4) soluţionarea, în condiţiile legii, a problemelor de organizare administrativ-teritorială a Găgăuziei;
5) participarea la promovarea politicii interne şi externe a Republicii Moldova în problemele care privesc interesele Găgăuziei;
6) aprobarea, la propunerea Guvernatorului Găgăuziei, a structurii şi componenţei Comitetului Executiv al Găgăuziei, precum şi încuviinţarea numirii şi eliberării şefilor de administraţii ale raioanelor Găgăuziei;
7) stabilirea modului de organizare şi de activitate a autorităţilor administraţiei publice locale;
8) destituirea persoanelor cu funcţii de răspundere din autorităţile administraţiei publice ale Găgăuziei;
9)anularea totală sau parţială a hotărîrilor şi dispoziţiilor Comitetului Executiv şi ale altor autorităţi publice ale Găgăuziei în cazul în care ele sînt în  contradicţie cu prezentul Regulament şi cu legile locale;
10) prezentarea propunerilor pentru numirea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor instanţelor de judecată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
11) aprobarea programelor de dezvoltare economică, socială şi naţional-culturală, de protecţie a mediului;
12) fixarea şi efectuarea alegerii Adunării Populare a Găgăuziei, Guvernatorului Găgăuziei, autorităţilor administraţiei publice locale, aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea Adunării Populare, Guvernatorului Găgăuziei şi autorităţilor administraţiei publice locale;
13) fixarea şi efectuarea referendumului local în problemele ce ţin de competenţa Găgăuziei;
14) adoptarea legilor privind simbolurile Găgăuziei;
15) aprobarea distincţiilor şi stabilirea titlurilor de onoare ale Găgăuziei;
16) examinarea chestiunii şi înaintarea în Parlamentul Republicii Moldova a iniţiativei privind decretarea stării excepţionale sau de asediu pe teritoriul Găgăuziei şi instituirea în acest caz a formei speciale de administrare, în interesul apărării şi asigurării securităţii populaţiei Găgăuziei;
17) sesizarea, în condiţiile legii, a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, asupra constituţionalităţii actelor autorităţii legislative şi celei executive ale Republicii Moldova în cazul în care prin acestea se lezează împuternicirile Găgăuziei;
18) aprobarea bugetului Găgăuziei, exercitarea controlului asupra executării lui şi rectificarea bugetului;
19) reglementarea legislativă a modului de posesie, dispoziţie şi folosinţă a pămîntului şi a altor resurse naturale aflate pe teritoriul Găgăuziei.
Articolul 52
(1) Pentru asigurarea activităţii Adunării Populare a Găgăuziei se aleg Preşedintele, vicepreşedinţii şi Prezidiul Adunării Populare.
(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Adunării Populare se aleg din rîndul deputaţilor prin vot secret, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pe durata mandatului Adunării Populare.
(3) Unul din vicepreşedinţii Adunării Populare a Găgăuziei se alege din rîndul deputaţilor de altă origine etnică decît găgăuză.
Articolul 53
Preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei trebuie să posede limba găgăuză.
Articolul 54
Modul de alegere, de intrare în funcţie a Preşedintelui Adunării Populare şi atribuţiile lui sînt stabilite de prezentul Regulament şi de Regulamentul Adunării Populare.
Articolul 55
(1) Preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei:
1) exercită conducerea generală a activităţii Adunării Populare;
2) prezidează şedinţele Adunării Populare, conduce activitatea Prezidiului Adunării Populare, prezintă deputaţilor informaţii desp¬re starea de lucruri din Găgăuzia şi despre cele mai impor¬tante probleme de politică internă şi externă a autorităţii legislative;
3) semnează hotărîrile adoptate de Adunarea Populară;
4) reprezintă Adunarea Populară în relaţiile cu autorităţile publice şi cu alte autorităţi ale Republicii Moldova;
5) coordonează activitatea comisiilor Adunării Populare;
6) emite dispoziţii referitoare la activitatea aparatului Adunării Populare.
(2) Preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei poate fi revocat din funcţie înainte de termen de Adunarea Populară prin vot secret cu votul a două treimi din deputaţii aleşi.
Articolul 56
(1) Modul de activitate a Adunării Populare a Găgăuziei, a Prezidiului, a comisiilor permanente şi a aparatului se stabileşte de Regulamentul Adunării Populare.
(2) Sursele de finanţare a Adunării Populare a Găgăuziei sînt prevăzute de bugetul Găgăuziei.
(3 ) Adunarea Populară nu poate fi dizolvată înainte de termen în cursul unui an după alegeri în temeiurile prevăzute la art.68 pct.10) din prezentul Regulament, precum şi în ultimele şase luni ale mandatului Guvernatorului Găgăuziei.
(4) Regulamentul Găgăuziei se adoptă cu votul a două treimi din deputaţii aleşi.
(5) Legile se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
(6) Hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi la şedinţă în cazul dacă ea are cvorum.
(7) Legile locale se trimit, spre semnare, Guvernatorului Găgăuziei şi intră în vigoare la data publicării lor oficiale, dacă textul legii nu prevede altfel.
(8) Legile şi hotărîrile adoptate de Adunarea Populară a Găgăuziei, în termen de 10 zile de la adoptare, se trimit Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova cu titlu de informare.
Articolul 57
Dreptul de iniţiativă legislativă în Adunarea Populară a Găgăuziei aparţine deputaţilor în Adunarea Populară, Guvernatorului şi Comitetului Executiv al Găgăuziei.

Capitolul  2
GUVERNATORUL  GĂGĂUZIEI
Articolul   58
Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei este persoana oficială supremă a Găgăuziei. Lui i se subordonează toate autorităţile administraţiei publice ale Găgăuziei.
Articolul  59
(1) Guvernatorul Găgăuziei este garantul executării prezentului Regu¬la¬ment, al asigurării drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţea¬nu¬lui.
(2) Guvernatorul Găgăuziei asigură menţinerea statutului Găgăuziei, funcţionarea coordonată şi interacţiunea autorităţilor publice ale ei.
Articolul 60
Guvernatorul Găgăuziei reprezintă autonomia pe teritoriul Repub¬licii Moldova şi în relaţiile internaţionale.
Articolul 61
(1) Guvernatorul Găgăuziei este ales prin vot universal, egal, di¬rect, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani, pe bază alternativă.
(2) Alegerea Guvernatorului Găgăuziei se consideră nevalabilă dacă la primul tur de scrutin au participat mai puţin de jumătate, iar la al doilea tur de scrutin mai puţin de o treime din alegători. Se consideră ales candidatul care a întrunit mai mult de jumătate din voturile alegătorilor care au participat la votare.
(3) Rezultatul alegerii Guvernatorului Găgăuziei este validat de Tribunalul Găgăuziei.
Articolul 62
(1) În funcţia de Guvernator al Găgăuziei poate fi ales orice cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 35 de ani, locuieşte sau a locuit pe teritoriul Găgăuziei şi posedă limba găgăuză.
(2) Nici o persoană nu poate îndeplini funcţia de Guvernator al Găgăuziei decît pentru cel mult două mandate succesive.
Articolul 63
(1) Modul de alegere, de intrare în funcţie a Guvernatorului Găgăuziei şi atribuţiile lui sînt stabilite de prezentul Regulament şi de legile locale. Împuternicirile Guvernatorului Găgăuziei nu pot fi folosite în detrimentul poporului Găgăuziei.
(2) Alte alegeri sau altă numire în funcţie, la fel ca şi uzurparea îm¬puter¬nicirilor de Guvernator al Găgăuziei sînt nelegitime şi nevalabile.
Articolul 64
(1) La intrarea în funcţie Guvernatorul Găgăuziei depune următorul jurămînt:
"Jur solemn să slujesc fidel poporul Găgăuziei, să respect şi să apăr drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului, să respect strict Consti¬tuţia Republicii Moldova, Regulamentul şi legile Găgăuziei, să îndepli¬nesc conştiincios înaltele atribuţii de Guvernator al Găgăuziei cu care am fost învestit".
(2) Jurămîntul se depune în limba găgăuză, în atmosferă solemnă la şedinţa specială a Adunării Populare şi a Tribunalului Găgăuziei, cel tîrziu la 30 de zile după anunţarea oficială a rezultatului alegerilor.
Articolul 65
(1) Guvernatorul Găgăuziei intră în funcţie de la data depunerii jurămîntului.
(2) Guvernatorul Găgăuziei îşi exercită mandatul pînă la depunerea jurămîntului de către Guvernatorul nou-ales.
(3) Mandatul Guvernatorului poate fi prelungit prin lege în caz de stare excepţională, stare de asediu sau de acţiuni militare.
Articolul 66
Guvernatorul Găgăuziei este confirmat în funcţia de membru al Guvernului Republicii Moldova printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
Articolul   67
Guvernatorul Găgăuziei se bucură de imunitate. El nu poate fi tras la răspundere juridică pentru opiniile exprimate în exercitarea mandatului.
Articolul 68
Guvernatorul Găgăuziei:
1) reprezintă Găgăuzia atunci cînd se soluţionează probleme de politică internă şi externă a Republicii Moldova care privesc interesele Găgăuziei;
2) conduce Comitetul Executiv al Găgăuziei în conformitate cu legea;
3) prezintă Adunării Populare a Găgăuziei, spre aprobare, structura Comitetului Executiv şi componenţa lui;
4) formează administraţia Guvernatorului Găgăuziei;
5) semnează legile locale;
6) emite hotărîri şi dispoziţii executorii pe teritoriul Găgăuziei;
7) exercită conducerea autorităţilor administraţiei publice ale Găgăuziei şi asigură interacţiunea lor;
8) de comun acord cu Adunarea Populară a Găgăuziei, numeşte şi destituie şefii de administraţii ale raioanelor din Găgăuzia;
9) este în drept să iniţieze efectuarea referendumului local în condiţiile legii Găgăuziei;
10) este în drept să dizolve înainte de termen Adunarea Populară a Găgăuziei în cazul imposibilităţii de a forma Comitetul Executiv al Găgăuziei în decurs de 45 de zile după propunerea componenţei lui sau în cazul blocării timp de 2 luni a proiectului legii bugetului Găgăuziei. Adunarea Populară poate fi dizolvată după consultarea de către Guvernator a fracţiunilor şi a Prezidiului Adunării Populare. Adunarea Populară poate fi dizolvată numai după ce se respinge a doua oară componenţa Comitetului Executiv propusă de Guvernator;
11) formează în conformitate cu legea şi conduce Consiliul coordonator al Găgăuziei pentru combaterea criminalităţii;
12) adresează poporului Găgăuziei mesaje;
13) informează anual Adunarea Populară a Găgăuziei despre activitatea autorităţilor administraţiei publice;
14) conferă decoraţii şi titluri de onoare ale Găgăuziei;
15) dispune de dreptul de iniţiativă legislativă în Adunarea Populară a Găgăuziei;
16) numeşte şi destituie şeful poliţiei municipale, la propunerea şefului Direcţiei Afacerilor Interne a Găgăuziei.
Articolul 69
Guvernatorul Găgăuziei este în drept, în cazul în care nu este de acord cu legea locală adoptată, să o trimită, în termen de cel mult 10 zile, Adunării Populare a Găgăuziei spre reexaminare. În cazul în care pentru legea locală votează repetat două treimi din deputaţii aleşi, legea se consideră adoptată şi Guvernatorul Găgăuziei o semnează.
Articolul 70
(1) Suspendarea din funcţie a Guvernatorului Găgăuziei are loc în cazul dacă acesta nu respectă Constituţia Republicii Moldova, Legea "Privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz Yeri)", prezentul Regulament, şi legile locale, hotărîrile Adunării Populare a Găgăuziei sau dacă a comis o infracţiune, fapt confirmat prin hotărîre judecă¬to¬rească.
(2) Propunerea de destituire a Guvernatorului poate fi înaintată de cel puţin o treime din deputaţii Adunării Populare şi trebuie să fie adusă la cunoştinţa Guvernatorului Găgăuziei pentru ca acesta să poată da explicaţii cu privire la acuzaţiile ce i se impută.
(3) Dacă Adunarea Populară adoptă hotărîrea privind destituirea Guvernatorului Găgăuziei, în cel mult 30 de zile se desfăşoară un referen¬dum în problema destituirii Guvernatorului Găgăuziei. Modul de desfăşurare a referendumului este stabilit de legea locală.
Articolul 71
(1) Dacă Guvernatorul Găgăuziei, din motive de sănătate sau din alte motive obiective, se află în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de prim-vicepreşedintele Comitetului Executiv al Găgăuziei.
(2) Noile alegeri pentru funcţia de Guvernator al Găgăuziei se efectuează cel tîrziu peste 3 luni după ce funcţia devine vacantă.

Capitolul  3
COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI
Articolul 72
(1) Organul executiv permanent al Găgăuziei este Comitetul Executiv (Bakannik Komiteti) care este format de către Adunarea Populară a Găgăuziei.
(2) Adunarea Populară, la propunerea Guvernatorului Găgăuziei, cu votul majorităţii deputaţilor aprobă componenţa Comitetului Executiv al Găgăuziei pe durata mandatului său.
(3) În termen de 15 zile după confirmarea Comitetului Executiv al Găgăuziei, Guvernatorul Găgăuziei prezintă Adunării Populare progra¬mul de activitate al Comitetului Executiv.
Articolul 73
Comitetul Executiv al Găgăuziei îşi organizează activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, prezentul Regulament şi legile locale, hotărîrile Adunării Populare, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernatorului Găgăuziei.
Articolul 74
(1) În componenţa Comitetului Executiv al Găgăuziei intră prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Comitetului Executiv, şefii de direcţii din Găgăuzia, şefii de administraţii ale raioanelor Găgăuziei.
(2) La propunerea Guvernatorului Găgăuziei, conducătorii direcţi¬i¬lor respective de ramură din Găgăuzia intră în componenţa colegiilor ministerelor şi departamentelor Republicii Moldova.
(3) Şeful Direcţiei Justiţiei a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de ministrul justiţiei al Republicii Moldova, la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei, şi este din oficiu membru al colegiului Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.
(4) Şeful Direcţiei Securităţii Naţionale a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de ministrul securităţii naţionale al Republicii Moldova, la propunerea Guvernatorului Găgăuziei după confirmarea lui de către Adunarea Populară a Găgăuziei, şi este din oficiu membru al colegiului Ministerului Securităţii Naţionale al Republicii Moldova.
(5) Şeful Direcţiei Afacerilor Interne a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, la propunerea Guvernatorului Găgăuziei coordonată cu Adunarea Populară a Găgăuziei, şi este din oficiu membru al colegiului Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
(6) Comandantul subunităţii trupelor de carabinieri (trupelor interne) dislocate pe teritoriul Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova, la propunerea Guvernatorului Găgăuziei.
Articolul 75
(1) Comitetul Executiv al Găgăuziei în activitatea sa este răspun¬zător în faţa Adunării Populare a Găgăuziei.
(2) Comitetul Executiv al Găgăuziei îşi exercită atribuţiile din ziua depunerii jurămîntului de către membrii lui în faţa Guvernatorului Găgăuziei.
Articolul 76
Încetarea mandatului Guvernatorului Găgăuziei atrage demisia Co¬mi¬tetului Executiv al Găgăuziei. Comitetul Executiv continuă să-şi exercite mandatul pînă la formarea noii componenţe.
Articolul 77
Comitetul Executiv al Găgăuziei asigură:
1) executarea şi respectarea Constituţiei şi legilor Republicii Moldova, prezentului Regulament şi legilor locale, hotărîrilor Adunării Populare a Găgăuziei, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernatorului Găgăuziei;
2) participarea la activitatea organelor administraţiei publice centra¬le de specialitate ale Republicii Moldova în problemele ce ţin de intere¬sele Găgăuziei;
3) reglementarea, în condiţiile legii, a raporturilor de proprietate pe întreg teritoriul Găgăuziei, administrarea economiei, construcţiei social-culturale, sistemului financiar-bugetar local, asistenţei sociale, retribuirii muncii, sistemului fiscal local, protecţiei mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale;
4) determinarea structurii şi direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei şi ale progresului tehnico-ştiinţific;
5) elaborarea programelor de dezvoltare economică, socială şi naţional-culturală, de protecţie a mediului şi realizarea lor;
6) elaborarea bugetului Găgăuziei şi executarea lui;
7) soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea ecologică, folosi¬rea raţională, protecţia şi regenerarea resurselor naturale, instituirea carantinei şi declararea zonelor calamităţilor naturale;
8) elaborarea şi realizarea programelor în domeniul învăţămîntului, culturii, ocrotirii sănătăţii, culturii fizice şi sportului, asistenţei sociale, precum şi ocrotirii şi valorificării monumentelor de istorie şi cultură;
9)elaborarea şi promovarea politicii demografice ştiinţific fundamentate, crearea programelor de urbanizare şi de dezvoltare a gospodăriei comunale şi gospodăriei de exploatare a fondului de locuinţe;
10) funcţionarea şi dezvoltarea limbii găgăuze şi altor limbi şi culturi naţionale pe teritoriul Găgăuziei;
11) drepturi egale şi libertăţi cetăţenilor, concilierea naţională şi civică, legalitatea şi ordinea publică.
Articolul 78
(1) Comitetul Executiv al Găgăuziei emite hotărîri şi dispoziţii executorii pe teritoriul Găgăuziei şi asigură executarea lor.
(2) Comitetul Executiv al Găgăuziei este în drept să anuleze deciziile oricărei autorităţi a administraţiei publice locale a Găgăuziei, dacă acestea sînt în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi cu interesele societăţii, şi să hotărască destituirea persoanelor cu funcţii de răspundere din autorităţile administraţiei publice.
(3) Hotărîrile şi dispoziţiile Comitetului Executiv al Găgăuziei, în cazul în care ele contravin prezentului Regulament, legilor locale, hotărîrilor Adunării Populare, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernatorului Găgăuziei, pot fi anulate de Guvernatorul Găgăuziei sau de Adunarea Populară a Găgăuziei.
(4) Hotărîrile şi dispoziţiile Comitetului Executiv al Găgăuziei, în termen de 10 zile de la data adoptării, sînt trimise Guvernului Republicii Moldova cu titlu de informare.
Articolul 79
(1) Adunarea Populară a Găgăuziei este în drept să hotărască, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, destituirea persoanelor cu funcţii de răspundere din autorităţile administraţiei publice ale Găgăuziei.
(2) După adoptarea de către Adunarea Populară a Găgăuziei a hotărîrii privind destituirea unei persoane cu funcţii de răspundere dintr-o autoritate a administraţiei publice, Guvernatorul Găgăuziei este în drept să anunţe demisia acesteia sau să nu fie de acord cu hotărîrea Adunării Populare. În cazul în care Adunarea Populară, în termen de 3 luni, adoptă repetat hotărîrea privind destituirea persoanei cu funcţii de răspundere, Guvernatorul Găgăuziei, în curs de 5 zile, declară demisia acesteia.

Titlul  IV
ECONOMIA  ŞI  FINANŢELE  GĂGĂUZIEI
Articolul 80
(1) Bugetul Găgăuziei se formează din toate tipurile de plăţi stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi de legislaţia Găgăuziei.
(2) Raporturile dintre bugetul Găgăuziei şi bugetul de stat se stabilesc în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în formă de plăţi fixe din toate tipurile de impozite, taxe şi alte plăţi obligatorii. Cuantumurile plăţilor se stabilesc prin hotărîre comună a Guvernului Republicii Moldova şi Comitetului Executiv al Găgăuziei, urmînd a fi aprobate de Adunarea Populară a Găgăuziei şi de Parlamentul Republicii Moldova.
(3) Veniturile şi cheltuielile din bugetul Găgăuziei trebuie să fie echilibrate. Deficitul maximal admisibil se stabileşte prin lege locală. Adunarea Populară a Găgăuziei nu este în drept să examineze proiectele de legi care implică mărirea cheltuielilor bugetare fără a stabili sursele de finanţare.
(4) Cheltuielile pentru întreţinerea autorităţilor administraţiei publice ale Găgăuziei se pot efectua numai conform articolelor aprobate ale bugetului.
(5) Dările de seamă detaliate privind veniturile şi cheltuielile din buget se vor publica anual în mod obligatoriu.

Titlul  V
AUTORITĂŢILE  PUBLICE  LOCALE
Articolul 81
(1) Administrarea publică locală este exercitată de autorităţile reprezentative şi executive, precum şi prin democraţie directă.
(2) Autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale în oraşele şi satele Găgăuziei se formează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi legislaţia Găgăuziei.
(3) Organizarea şi activitatea autorităţilor locale se întemeiază pe:
l) delimitarea împuternicirilor între autorităţile şi administraţia publică locală de diferite niveluri;
2) îmbinarea principiilor numirii şi eligibilităţii la formarea autorităţilor administraţiei publice locale;
3) luarea în considerare a intereselor economice, financiare, sociale etc. de ordin local, regional şi naţional.
(4) Denumirile autorităţilor administraţiei publice locale se stabilesc de legile Găgăuziei.
Articolul 82
(1) Administrarea publică în raioane (dolay) este exercitată de administraţiile acestora. Şefii de administraţii ale raioanelor sînt persoane oficiale care exercită atribuţii de administrare, de gestiune, de dispoziţie şi de control pe teritoriul subordonat.
(2) Împuternicirile şi activitatea şefilor de administraţie şi administraţiilor raioanelor sînt stabilite de legea locală.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă bugetul propriu şi îl execută. Mijloacele autorităţilor administraţiei publice locale nu pot fi retrase, decît în cazurile prevăzute de lege.

Titlul  VI
INSTANŢELE  DE  JUDECATĂ
Articolul 83
(1) În Găgăuzia justiţia se înfăptuieşte în numele legii şi numai de instanţele de judecată.
(2) Instanţe de judecată în Găgăuzia sînt Tribunalul Găgăuziei şi judecătoriile.
(3) Judecătoriile specializate pot fi create în Găgăuzia în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Articolul 84
(1) Tribunalul Găgăuziei, fiind parte a sistemului judiciar al Republicii Moldova, judecă, în limitele competenţei sale, în primă instanţă cele mai complicate cauze civile, administrative şi penale.
(2) Tribunalul Găgăuziei este o instanţă de gradul doi faţă de instanţele judecătoreşti ierarhic inferioare, judecă apelurile, recursurile, precum şi contestaţiile şi recursurile atacate prin căi extraordinare.
Articolul 85
Tribunalul Găgăuziei interpretează prezentul Regulament, exami¬nează sesizările privind constituţionalitatea actelor normative ale Adunării Populare, Guvernatorului şi Comitetului Executiv al Găgău¬ziei, exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.
Articolul 86
(1) Judecătorii instanţelor de judecată ale Găgăuziei sînt independenţi şi se subordonează Constituţiei şi legilor Republicii Mol¬do¬va, prezentului Regulament şi legilor Găgăuziei.
(2) Judecătorii instanţelor de judecată ale Găgăuziei sînt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei coordonată cu Consiliul Suprem al Magistraturii Republicii Moldova.
(3) Preşedintele Tribunalului Găgăuziei este din oficiu membru al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova.
Articolul 87
În Tribunal şi în judecătorii procedura judiciară se desfăşoară în limba găgăuză sau moldovenească sau rusă. Participanţilor la proces li se asigură dreptul de a lua cunoştinţă de toate materialele dosarului şi de a participa la acţiunile judecătoreşti prin interpret, dreptul de a lua cuvîntul la judecată în limba maternă.

Titlul  VII
PROCURATURA
Articolul 88
(1) Procurorul Găgăuziei şi procurorii subordonaţi lui exercită supravegherea executării şi aplicării pretutindeni, exacte şi unitare a legilor şi actelor juridice internaţionale în vigoare pe teritoriul Găgăuziei de către toate autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, persoanele cu funcţii de răspundere din acestea şi de către toţi cetăţenii.
(2) Procuratura Găgăuziei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la Procuratură", cu prezentul Regulament şi cu legile Găgăuziei.
(3) Procurorul Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de către Procurorul General al Republicii Moldova la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei şi este din oficiu membru al colegiului Procuraturii Generale a Republicii Moldova.
(4) Procurorii ierarhic inferiori ai Găgăuziei sînt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Procurorul General al Republicii Moldova la propunerea procurorului Găgăuziei coordonată cu Adunarea Populară.

Titlul  VIII
LEGALITATEA  ŞI  ORDINEA  DE  DREPT
Articolul  89
(1) În asigurarea legalităţii şi ordinii de drept pe teritoriul Găgăuziei participă autoritatea legislativă şi autorităţile executive, instanţele de judecată, procuratura şi cetăţenii. Delimitarea competen¬ţelor organelor care asigură legalitatea şi ordinea de drept este efectuată de legile Republicii Moldova şi Găgăuziei.
(2) Detaşamentele Gărzii Populare, cercurile largi acordă sprijin organelor de drept la apărarea legalităţii şi ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
Articolul 90
Asistenţa juridică este acordată cetăţenilor şi organizaţiilor de către avocaţi. Modul de desfăşurare a activităţii de avocat este stabilit de legislaţia Republicii Moldova.

Titlul  IX
MODIFICAREA  REGULAMENTULUI  GĂGĂUZIEI
Articolul 91
Revizuirea prezentului Regulament poate fi iniţiată de:
1) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Adunarea Populară a Găgăuziei;
2) Guvernatorul Găgăuziei;
3) un număr de cel puţin 15000 de alegători. Cetăţenii care iniţiază revizuirea Regulamentului trebuie să reprezinte cel puţin jumătate din localităţile autonomiei, iar în fiecare din ele trebuie să fie colectate cel puţin 500 de semnături în sprijinul acestei iniţiative, iar în localităţile cu un număr mai mic de 500 de alegători - semnăturile a cel puţin 50 procente din alegători.
Articolul 92
Prevederile titlurilor I, II şi ale art.91 pct.3) din prezentul Regula¬ment pot fi revizuite de Adunarea Populară a Găgăuziei numai în baza rezultatelor referendumului local.
Articolul 93
(1) Regulamentul Găgăuziei poate fi modificat prin lege adoptată de Adunarea Populară a Găgăuziei în baza rezultatelor referendumului sau din iniţiativă proprie.
(2) Proiectul legii privind modificarea Regulamentului se exami¬nează de Adunarea Populară după cel puţin şase luni de la prezentarea iniţiativei respective. Legea se adoptă cu votul a doua treimi din deputaţii aleşi.
(3) Legea privind modificarea Regulamentului Găgăuziei se semnează de Guvernatorul Găgăuziei în termen de 10 zile şi se publică în mod oficial.

Titlul  X
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI TRANZITORII
Articolul  94
Prezentul Regulament este adoptat de Adunarea Populară a Găgău¬ziei cu votul a două treimi din deputaţii aleşi.
Articolul  95
Regulamentul intră în vigoare la data semnării lui de Guvernatorul Găgăuziei.
Articolul  96
Data adoptării Regulamentului Găgăuziei de către Adunarea Populară se declară Ziua Regulamentului.
Articolul 97
Legile şi celelalte acte juridice ale Adunării Populare, Guvernato¬rului şi Comitetului Executiv al Găgăuziei rămîn în vigoare pe teritoriul Găgăuziei în măsura în care nu sînt în contradicţie cu prezentul Regulament.
Articolul 98
(1) Adunarea Populară şi Guvernatorul Găgăuziei aleşi în conformitate cu Legea "Privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)" îşi exercită mandatul pînă la expirarea duratei pentru care au fost aleşi.
(2) Adunarea Populară, Guvernatorul şi Comitetul Executiv al Găgăuziei, din ziua intrării în vigoare a prezentului Regulament, dobîndesc drepturile, obligaţiile şi răspunderea stabilite de Regulament.
Articolul 99
Autorităţile publice locale rămîn în exercitarea atribuţiilor lor pînă la expirarea mandatului.
Articolul 100
Adunarea Populară a Găgăuziei prezintă Parlamentului şi Guvernului  Republicii Moldova propuneri privind aducerea, în decurs de un an, a instanţelor de judecată ale Găgăuziei în conformitate cu Legea "Privind statutul juridic   special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)" şi cu prezentul Regulament.
Articolul 101
Titlul X "Dispoziţii finale şi tranzitorii" este parte integrantă a prezentului Regulament şi reglementează problemele ce ţin de intrarea lui în vigoare.

Regulamentul este adoptat la 14 mai 1998 de Adunarea Populară a Găgăuziei.
La votare au participat 28 de deputaţi.
Regulamentul este adoptat în unanimitate.


Guvernatorul (Başkanul)
Găgăuziei (Gagauz Yeri)                                     G. D. TABUNŞCIC

Comrat, 5.06.1998.
Nr.28-XXXI/I