Lege privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)

LEGE Nr. 344
din  23.12.1994
privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)

Publicat : 14.01.1995 în Monitorul Oficial Nr. 3-4     art Nr : 51
MODIFICAT
LP191 din 08.05.03, MO97-98/31.05.03 art.432
LP543 din 12.10.01 MO141-143/22.11.01 art.1095
LP983 din 12.05.00 MO63/01.06.00

Călăuzindu-se de principiile Constituţiei Republicii Moldova;
manifestînd bunăvoinţă  şi năzuind de a păstra bunele relaţii dintre popoare care s-au constituit timp de secole;
în scopul satisfacerii necesităţilor naţionale şi păstrării identităţii naţionale a găgăuzilor, dezvoltării lor plenare şi multilaterale, prosperării limbii şi culturii  naţionale, asigurării sinestătorniciei politice şi economice;
ţinînd cont de  faptul  că purtător iniţial al statutului  Găgăuziei (Gagauz-Yeri)  - locul unde trăiesc găgăuzii) este poporul găgăuz puţin numeros, care locuieşte compact pe teritoriul Republicii Moldova;
acordînd prioritate drepturilor omului, înţelegînd necesitatea îmbinării intereselor general-umane cu cele naţionale;
reiterînd egalitatea în drepturi tuturor cetăţenilor care  locuiesc în unitatea teritorială autonomă ce se formează  indiferent de naţionalitate şi de alte indicii, Parlamentul adoptă prezenta lege.
Art. 1. - (1) Găgăuzia (Gagauz-Yeri) este o unitate teritorială autonomă  cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova.
(2) Găgăuzia  soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, în interesul întregii populaţii, problemele dezvoltării politice, economice şi culturale.
(3) Pe teritoriul Găgăuziei sînt garantate toate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.
(4) În cazul schimbării statutului  Republicii  Moldova ca stat independent poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă.
Art. 2. - Găgăuzia este administrată în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, prezentei legi şi altor legi ale Republicii Moldova (cu excepţiile prevăzute de prezenta lege), Regulamentului Găgăuziei şi actelor normative ale Adunării Populare (Halc Topluşu) a Găgăuziei, care nu vin în contradicţie cu Constituţia şi  legislaţia Republicii Moldova.
Art. 3. - (1) Limbile oficiale ale Găgăuziei sînt limbile moldovenească,  găgăuză şi rusă. Pe teritoriul Găgăuziei este garantată funcţionarea, alături de limbile oficiale, şi a altor limbi.
(2) Corespondenţa cu autorităţile  administraţiei  publice ale Republicii  Moldova, cu întreprinderile, organizaţiile şi  instituţiile situate  în afara teritoriului Găgăuziei se face în limba moldovenească şi rusă.
Art. 4. - Găgăuzia  îşi  are simbolica sa, care se  foloseşte deopotrivă cu simbolica de stat a Republicii Moldova.
Art. 5. - (1)  În componenţa Găgăuziei intră localităţile  în care găgăuzii constituie mai mult de 50 procente din populaţie.
(2) Localităţile unde găgăuzii constituie mai puţin de 50 procente din populaţie pot fi incluse în componenţa Găgăuziei în baza voinţei majorităţii alegătorilor, liber exprimate în cadrul referendumului local, efectuat din iniţiativa a cel puţin o treime din alegătorii localităţii respective.
(3) Includerea localităţilor prevăzute la alin.(1) şi (2) ale prezentului articol în componenţa Găgăuziei are loc în baza rezultatelor referendumului local, efectuat în fiecare localitate în parte de către Guvernul Republicii Moldova.
(4) Localităţile care au intrat în componenţa Găgăuziei  îşi păstrează  dreptul de a ieşi din componenţa ei  printr-un  referendum local  efectuat din iniţiativa a cel puţin o treime din alegători, însă nu mai devreme de un an din momentul intrării în componenţa Găgăuziei.
Art. 6. - Pămîntul, subsolul, apele, regnul vegetal şi cel animal, alte resurse naturale, bunurile mobile şi imobile, aflate pe teritoriul Găgăuziei, sînt proprietate a poporului Republicii Moldova şi constituie totodată baza economică a Găgăuziei.
Art. 7. - Autoritatea  reprezentativă a Găgăuziei este Adunarea Populară, învestită cu dreptul de a adopta acte normative, în limitele competenţei sale.
Art. 8. - (1)  Adunarea Populară a Găgăuziei este aleasă  în circumscripţii  teritoriale prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani.
(2) Componenţa numerică a Adunării Populare se constituie astfel: un deputat  de la 5 mii de alegători cu condiţia ca fiecare localitate  să aibă cel puţin un deputat.
(3) Deputat în Adunarea Populară  poate fi cetăţeanul Republicii Moldova  care a împlinit vîrsta de 21 de ani şi în momentul efectuării alegerilor locuieşte pe teritoriul circumscripţiei teritoriale (localităţii) pe care o va reprezenta.
Art. 9. - Calitatea de deputat salarizat în Adunarea Populară a Găgăuziei este incompatibilă  cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite  în alte autorităţi locale, instituţii publice şi  structuri antreprenoriale.
Art. 10. - (1) Adunarea  Populară a Găgăuziei la prima sa şedinţă alege Preşedintele Adunării Populare (Halc Topluşu Başî), vicepreşedinţii, Prezidiul şi aprobă Regulamentul Adunării Populare.
(2) Unul din vicepreşedinţii Adunării Populare este ales din rîndul deputaţilor de altă origine etnică decît cea găgăuză.
Art. 11. - (1) Adunarea Populară a Găgăuziei adoptă legi locale, în limitele competenţei sale, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
(2) Regulamentul Găgăuziei se adoptă cu votul a două  treimi din deputaţii aleşi.
Art. 12. - (1) De competenţa Adunării  Populare ţine adoptarea actelor normative a căror executare este obligatorie pe teritoriul Găgăuziei şi adoptarea Regulamentului Găgăuziei.
(2) Adunarea Populară adoptă legi locale în următoarele domenii:
a) ştiinţă, cultură, învăţămînt;
b) gospodărie comunală şi de locuinţe, urbanistică;
c) ocrotire a sănătăţii, cultură fizică şi sport;
d) activitate bugetar-financiară şi fiscală locală;
e) economie şi ecologie;
f) relaţii de muncă şi asistenţă socială.
(3) În afară de aceasta, de competenţa Adunării Populare ţin:
a) soluţionarea în condiţiile legii a problemelor organizării teritoriale a Găgăuziei,  stabilirii şi  modificării categoriei localităţilor, a hotarelor raioanelor, oraşelor şi satelor, denumirilor lor;
b) participarea la promovarea politicii  interne şi externe a Republicii Moldova în problemele care privesc interesele Găgăuziei;
c) stabilirea modului de organizare şi de activitate a autorităţilor administraţiei  publice locale ale Găgăuziei şi a asociaţiilor de cetăţeni, cu excepţia partidelor şi altor organizaţii social-politice;
d) fixarea, organizarea şi efectuarea alegerilor de deputaţi în Adunarea Populară şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea  alegerilor;  fixarea alegerilor  în autorităţile administraţiei publice locale din Găgăuzia;
e) efectuarea referendumului local  în  problemele ce ţin de competenţa Găgăuziei;
f) aprobarea regulamentului privind simbolica Găgăuziei;
g) stabilirea titlurilor de onoare şi aprobarea distincţilor;
h) examinarea chestiunii şi înaintarea în  Parlamentul  Republicii Moldova a iniţiativei privind decretarea stării excepţionale pe teritoriul Găgăuziei şi instituirea formei speciale de administrare, în acest caz, în interesul securităţii şi protecţiei  locuitorilor Găgăuziei;
i) dreptul de a se adresa, în condiţiile legii, Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru a anula actele  normative ale  autorităţilor legislative şi executive ale Republicii Moldova care lezează împuternicirile Găgăuziei.
(4) În cazul în care Curtea Constituţională a Republicii Moldova declară nule pe teritoriul Găgăuziei actele normative ale Republicii Moldova sau unele prevederi ale lor, relaţiile juridice, apărute în urma acţiunii acestor acte normative, vor fi reglementate de către Parlament sau de către Preşedintele Republicii Moldova.
(5) Acţiunea actului normativ contestat se suspendă  pînă   la adoptarea de către Curtea Constituţională a hotărîrii respective.
(6) Actele normative ale Găgăuziei care contravin  Constituţiei Republicii Moldova şi prezentei legi se declară nule.
Art. 13. -(1) Legea locală adoptată este semnată de Guvernatorul (Başkanul) Găgăuziei  în termen de 10 zile. În cazul în  care Guvernatorul  nu este de acord cu legea adoptată, el o restituie pentru a fi definitivă.
(2) Dacă pentru legea locală votează repetat două treimi din numărul total de deputaţi ai Adunării Populare, ea se consideră  adoptată  şi urmează a fi semnată de Guvernator.
(3) Legea locală intră în vigoare la data publicării, dacă ea nu prevede altfel.
(4) Legile şi hotărîrile Adunării Populare sînt trimise Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data adoptării, cu titlu de informare.
Art. 14. - (1) Guvernatorul (Başkanul) este persoana oficială supremă a Găgăuziei. Lui i se subordonează toate autorităţile administraţiei publice ale Găgăuziei.
(2) Guvernatorul Găgăuziei este ales prin vot  universal, egal, direct, secret  şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani,  pe  bază alternativă.
(3) Guvernatorul Găgăuziei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 35 de ani şi posedă limba găgăuză.
(4) Guvernatorul Găgăuziei este confirmat în funcţia de membru  al Guvernului  Republicii Moldova printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova.
(5) Aceeaşi persoană  este  reeligibilă în funcţia de Guvernator al Găgăuziei pentru două mandate consecutiv.
(6) Guvernatorul Găgăuziei exercită conducerea activităţii autorităţilor administraţiei publice şi  poartă  răspundere  pentru exercitarea atribuţiilor cu care este învestit prin lege.
(7) Guvernatorul Găgăuziei emite,  în condiţiile  prezentei  legi, hotărîri şi dispoziţii care sînt executorii pe tot teritoriul Găgăuziei şi intră în vigoare la data publicării.
(8) Guvernatorul Găgăuziei informează anual Adunarea Populară despre activitatea autorităţilor administraţiei publice din Găgăuzia.
(9) Suspendarea din  funcţie, înainte de termen, a Guvernatorului Găgăuziei are loc în cazul dacă acesta nu respectă Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, legile locale şi hotărîrile Adunării Populare sau dacă a comis o infracţiunile.
(10) Decizia de destituire a Guvernatorului Găgăuziei se ia cu votul a două treimi din deputaţii aleşi ai Adunării Populare, iar decizia de destituire a altor persoane oficiale ale autorităţilor administraţiei publice cu majoritatea de voturi ale deputaţilor Adunării Populare.
Art. 15. - (1) Dacă Guvernatorul Găgăuziei din motive de boală sau din alte motive obiective este în imposibilitate de exercitare a atribuţiilor, interimarul funcţiei este asigurat de prim-vicepreşedintele Comitetului executiv (Bakannîk Komiteti) al Găgăuziei.
(2) În cazul destituirii Guvernatorului Găgăuziei sau al demisionării acestuia obligaţiunile lui îi sînt  încredinţate prim-vicepreşedintelui Comitetului executiv.
(3) Noile alegeri  se efectuează cel tîrziu  peste 3  luni după intervenirea vacanţei funcţiei de Guvernator al Găgăuziei.
Art. 16. - (1) Organul  executiv permanent al Găgăuziei  este Comitetul executiv care este format de către Adunarea Populară la prima sesiune pentru durata mandatului.
(2) La propunerea Guvernatorului Găgăuziei Adunarea Populară aprobă cu majoritatea de voturi ale  deputaţilor componenţa Comitetului executiv.
Art. 17. - (1) Comitetul executiv al Găgăuziei asigură:
a) executarea  şi  respectarea  Constituţiei şi  legilor  Republicii Moldova, precum şi a actelor normative ale Adunării Populare;
b) participarea  la activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate ale Republicii Moldova în problemele ce ţin de interesele Găgăuziei;
c) reglementarea, în condiţiile legii, a raporturilor de proprietate pe întreg teritoriul, administrarea economiei, construcţiei social-culturale, sistemului financiar-bugetar local, asistenţei sociale, retribuirii muncii, sistemului fiscal  local, protecţiei mediului înconjurător şi folosirii raţionale a resurselor naturale;
d) determinarea structurii şi direcţiilor prioritare de dezvoltare a economiei şi ale progresului tehnico-ştiinţific;
e) elaborarea programelor de dezvoltare economică, socială şi naţional-culturală, de protecţie a mediului înconjurător şi realizarea lor după aprobarea de către Adunarea Populară;
f) elaborarea şi prezentarea bugetului  Găgăuziei spre aprobare Adunării Populare şi executarea acestuia;
g) soluţionarea problemelor ce ţin de securitatea ecologică, folosirea  raţională, protecţia  şi regenerarea  resurselor  naturale, instituirea carantinei şi declararea zonelor calamităţilor naturale;
h) elaborarea  şi realizarea programelor în domeniul învăţămîntului, culturii, ocrotirii sănătăţii, culturii fizice şi sportului, asistenţei sociale, precum şi ocrotirea şi valorificarea monumentelor de  istorie şi cultură;
i) egalitatea în drepturi şi libertăţile cetăţenilor, concilierea naţională şi civilă, ocrotirea legalităţii şi ordinii publice;
j) elaborarea şi promovarea politicii demografice ştiinţific fundamentate, crearea  programelor  de urbanizare şi de dezvoltare a gospodăriei comunale şi de locuinţe;
k) funcţionarea  şi dezvoltarea limbilor şi culturilor naţionale pe teritoriul Găgăuziei.
(2) Comitetul executiv deţine dreptul de iniţiativă legislativă  în Adunarea Populară.
(3) Hotărîrile şi dispoziţiile Guvernatorului şi Comitetului executiv al Găgăuziei în termen de 10 zile după adoptare sînt  trimise Guvernului Republicii Moldova cu titlu de informare.
Art. 18. - (1) Bugetul Găgăuziei este format din toate tipurile de vărsăminte stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi de  Adunarea Populară.
(2) Raportul  dintre bugetul Găgăuziei şi bugetul de stat se stabileşte în conformitate cu legile Republicii Moldova cu privire  la sistemul bugetar şi cu privire la bugetul de stat pe anul corespunzător sub formă de vărsăminte fixe din toate tipurile de impozite şi plăţi.
Art. 19. - La propunerea Guvernatorului Găgăuziei conducătorii direcţiilor de branşă sînt incluşi  în componenţa colegiilor ministerelor şi departamentelor Republicii Moldova.
Art. 20. - (1) Curtea de apel cu sediul în municipiul Comrat este o instanţă de gradul doi faţă de instanţele judecătoreşti ierarhic inferioare şi examinează  în calitate de primă instanţă cele  mai complicate cauze  civile, administrative şi penale.
    [Art.20 al.(1) modificat prin L191/08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
(2) Judecătorii instanţelor de judecată ale Găgăuziei sînt numiţi în funcţie prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Preşedintele  curţii de apel cu sediul în municipiul Comrat este din oficiu membru  al Curţii Supreme de Justiţie.
    [Art.20 al.(3) modificat prin L191/08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
Art. 21. - (1) Procuratura Găgăuziei îşi desfăşoară activitatea  în corespundere  cu Legea cu privire la Procuratura Republicii Moldova (cu excepţiile prevăzute de prezenta lege).
(2) Procurorul Găgăuziei este numit de către Procurorul General al Republicii Moldova la propunerea Adunării Populare şi este din oficiu membru al colegiului Procuraturii Generale a Republicii Moldova.
(3) Procurorii ierarhic inferiori al Găgăuziei sînt numiţi de către Procurorul General al Republicii Moldova la propunerea  Procurorului Găgăuziei cu acordul Adunării Populare.
Art. 22. - (1) Şeful Direcţiei de justiţie a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de către ministrul justiţiei al Republicii Moldova la propunerea Adunării Populare.
(2) Şeful Direcţiei  de justiţie a Găgăuziei este din oficiu  membru al colegiului Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.
Art. 23. - (1)  Şeful Direcţiei de informaţii şi securitate a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de către ministrul securităţii naţionale al Republicii Moldova la propunerea Guvernatorului Găgăuziei după aprobarea lui de către Adunarea Populară.
    [Art.23 al.(2) în redacţia LP543/12.10.2001 MO141/22.11.2001 art. 1095]
[Art.23 modificat prin LP983/12.05.2000 MO63/01.06.2000]
(2) Şeful Direcţiei Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova pentru Găgăuzia este din oficiu membru al colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova.  
Art. 24. - (1)  Şeful Direcţiei afacerilor interne a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de către ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova la propunerea Guvernatorului Găgăuziei cu  acordul Adunării Populare.
(2) Şeful Direcţiei afacerilor interne a Găgăuziei este din oficiu membru al colegiului Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
(3) Comisarii comisariatelor de poliţie în Găgăuzia sînt numiţi  şi eliberaţi din funcţie de către şeful Direcţiei afacerilor interne a Găgăuziei în numele ministrului  afacerilor interne al Republicii Moldova.
(4) Şeful poliţiei municipale a Direcţiei afacerilor interne a Găgăuziei este numit şi eliberat din funcţie de către Guvernatorul Găgăuziei la propunerea şefului Direcţiei afacerilor interne a Găgăuziei şi se află în subordonarea lui operativă.
(5) Comandantul subunităţii trupelor de carabinieri (trupelor interne) este numit şi eliberat din funcţie de către  ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova la propunerea Guvernatorului Găgăuziei.
Art. 25. - Republica Moldova este garantul realizării depline şi necondiţionate a împuternicirilor Găgăuziei stabilite de prezenta lege.
Art. 26. - Centrul  administrativ al Găgăuziei se stabileşte prin referendum local.
Art. 27. - (1) Prezenta lege este lege organică.
(2) Prezenta lege se modifică şi se completează cu votul a trei cincimi din deputaţii aleşi în Parlamentul Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                          Petru LUCINSCHI

Chişinău, 23 decembrie 1994.
Nr. 344-XIII.